184408075

R-35 DESINFEKSJONSMIDDEL 1x5 liter 

Et norskprodusert hygieneprodukt til desinfeksjon av overflater og utstyr


Produkttype: Middels alkalisk flytende desinfeksjonsmiddel.

Bruksområde: Desinfeksjonsmiddel - Kan brukes på alle harde flater. Kan brukes på rustfritt stål, kobber, plast, gummi og lakk. Passer utmerket på alt av treningsutstyr. 
 
Bruksanvisning:   Utstyr og flater som skal desinfiseres, må først rengjøres grundig ,være helt  rene og beleggfrie, og  rengjørings-oppløsningen være skyllet ordentlig bort.
Bland 1 dl R-35 til 10 liter vann ( 1%). Vanntemperatur 30 til 40 gr C.

Påfør desinfeksjonsløsningen med sprayflaske eller lavtrykksprøyte. La virke i 3-5 min. Pass på at flaten ikke tørker. Etterskyll med rent vann.

 
Egenskaper:   pH i kons. 10,5. pH i 1 % løsning 8,5. Skumevne: Middels skummende. Fullstendig oppløselig i vann. Spesifikk vekt:0,95 kg/dm3. Bør ikke blandes med andre kjemikalier. Kan brukes på rustfritt stål, kobber, plast, gummi og lakk .                                                                                                                        

Desinfeksjonsevne:    Bestemt ved  platespredningsteknikk ved Norsk Matanalyse v/20 gr. C, på følgende mikroorganismer: Escherichia coli(E-coli), Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa og Saccharomyces cerevisiae. R-35 tilfredsstiller reduksjonskravet med 4 log på alle fire bakterieartene i løpet av 3 min.( 1 % løsning).

 
Lagringsbetingelser: Lagres ved romtemperatur. Bruksløsninger bør oppbevares i lukket emballasje.
 

Holdbarhet: Uåpnet forpakning kan lagres i minimum 2 år under normale lagringsforhold.
Bruksløsning bør brukes innen en uke.

 
Pakning:5 liter, (4,75 kg). Plastkanne.
 
                                                                                                                                           
 
 
 
Miljøforhold:                                                                                                                                
Produktet inneholder komponent som er klassifisert som meget giftig for vannlevende organismer. Utslipp av store mengder må unngås.
 
Sikkerhetsforhold:
Irriterer øynene og huden. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Bruk egnede vernehansker og briller/ansiktsmaske. Unngå innånding av sprøytetåke.
 
OPPBEVARES INNELÅST OG UTILGJENGELIG FOR BARN. 
 
Erklæring:
Dette produkt er merket i h.h.t.og registrert av TKVDN.

DESINFEKSJONSMIDDEL R-35 - 1x5 liter

  • Produkt kode: DESINFEKSJONSMIDDEL R-35 - 1x5 liter
  • Tilgjenglighet: På lager

Tilgjengelige alternativer

Variant EAN Artikkelnr
- 100727 471111